Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Vĩnh Phúc có 1 Thị xã 1 Thành phố 7 Huyện. Tỉnh Vĩnh Phúc có 137 đơn vị hành chính, bao gồm 112 Xã, 12 Thị trấn, 13 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Vĩnh Yên
2 Thị xã Thị xã Phúc Yên
3 Huyện Huyện Lập Thạch
4 Huyện Huyện Tam Dương
5 Huyện Huyện Tam Đảo
6 Huyện Huyện Bình Xuyên
7 Huyện Huyện Yên Lạc
8 Huyện Huyện Vĩnh Tường
9 Huyện Huyện Sông Lô