Tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Tuyên Quang có 1 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Tuyên Quang có 141 đơn vị hành chính, bao gồm 129 Xã, 5 Thị trấn, 7 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Tuyên Quang
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Tuyên Quang
2 Huyện Huyện Lâm Bình
3 Huyện Huyện Nà Hang
4 Huyện Huyện Chiêm Hóa
5 Huyện Huyện Hàm Yên
6 Huyện Huyện Yên Sơn
7 Huyện Huyện Sơn Dương