Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Quảng Nam có 1 Thị xã 2 Thành phố 15 Huyện. Tỉnh Quảng Nam có 244 đơn vị hành chính, bao gồm 207 Xã, 12 Thị trấn, 25 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Quảng Nam
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Tam Kỳ
2 Thành phố Thành phố Hội An
3 Huyện Huyện Tây Giang
4 Huyện Huyện Đông Giang
5 Huyện Huyện Đại Lộc
6 Thị xã Thị xã Điện Bàn
7 Huyện Huyện Duy Xuyên
8 Huyện Huyện Quế Sơn
9 Huyện Huyện Nam Giang
10 Huyện Huyện Phước Sơn
11 Huyện Huyện Hiệp Đức
12 Huyện Huyện Thăng Bình
13 Huyện Huyện Tiên Phước
14 Huyện Huyện Bắc Trà My
15 Huyện Huyện Nam Trà My
16 Huyện Huyện Núi Thành
17 Huyện Huyện Phú Ninh
18 Huyện Huyện Nông Sơn