Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện


Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Quảng Bình có 1 Thị xã 1 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Quảng Bình có 159 đơn vị hành chính, bao gồm 136 Xã, 7 Thị trấn, 16 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Quảng Bình
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành Phố Đồng Hới
2 Huyện Huyện Minh Hóa
3 Huyện Huyện Tuyên Hóa
4 Thị xã Huyện Quảng Trạch
5 Huyện Huyện Bố Trạch
6 Huyện Huyện Quảng Ninh
7 Huyện Huyện Lệ Thủy
8 Huyện Thị xã Ba Đồn