Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Lạng Sơn có 1 Thành phố 10 Huyện. Tỉnh Lạng Sơn có 226 đơn vị hành chính, bao gồm 207 Xã, 14 Thị trấn, 5 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Lạng Sơn
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Lạng Sơn
2 Huyện Huyện Tràng Định
3 Huyện Huyện Bình Gia
4 Huyện Huyện Văn Lãng
5 Huyện Huyện Cao Lộc
6 Huyện Huyện Văn Quan
7 Huyện Huyện Bắc Sơn
8 Huyện Huyện Hữu Lũng
9 Huyện Huyện Chi Lăng
10 Huyện Huyện Lộc Bình
11 Huyện Huyện Đình Lập