Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu Thành phố, Huyện


Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Hà Giang có 1 Thành phố 10 Huyện. Tỉnh Hà Giang có 195 đơn vị hành chính, bao gồm 177 Xã, 13 Thị trấn, 5 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Hà Giang
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Hà Giang
2 Huyện Huyện Đồng Văn
3 Huyện Huyện Mèo Vạc
4 Huyện Huyện Yên Minh
5 Huyện Huyện Quản Bạ
6 Huyện Huyện Vị Xuyên
7 Huyện Huyện Bắc Mê
8 Huyện Huyện Hoàng Su Phì
9 Huyện Huyện Xín Mần
10 Huyện Huyện Bắc Quang
11 Huyện Huyện Quang Bình