Quận Đồ Sơn có bao nhiêu Phường

Quận Đồ Sơn có bao nhiêu Phường

Quận Đồ Sơn là một Quận trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Quận Đồ Sơn có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Ngọc Xuyên
2 Phường Phường Ngọc Hải
3 Phường Phường Vạn Hương
4 Phường Phường Vạn Sơn
5 Phường Phường Minh Đức
6 Phường Phường Bàng La
7 Phường Phường Hợp Đức