Huyện Yên Thế có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Thế có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Thế là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Giang. Huyện Yên Thế có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cầu Gồ
2 Thị trấn Thị trấn Bố Hạ
3 Xã Đồng Tiến
4 Xã Canh Nậu
5 Xã Xuân Lương
6 Xã Tam Tiến
7 Xã Đồng Vương
8 Xã Đồng Hưu
9 Xã Đồng Tâm
10 Xã Tam Hiệp
11 Xã Tiến Thắng
12 Xã Hồng Kỳ
13 Xã Đồng Lạc
14 Xã Đông Sơn
15 Xã Tân Hiệp
16 Xã Hương Vĩ
17 Xã Đồng Kỳ
18 Xã An Thượng
19 Xã Phồn Xương
20 Xã Tân Sỏi
21 Xã Bố Hạ