Huyện Yên Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tuyên Quang. Huyện Yên Sơn có 31 đơn vị hành chính, bao gồm 30 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tân Bình
2 Xã Quí Quân
3 Xã Lực Hành
4 Xã Kiến Thiết
5 Xã Trung Minh
6 Xã Chiêu Yên
7 Xã Trung Trực
8 Xã Xuân Vân
9 Xã Phúc Ninh
10 Xã Hùng Lợi
11 Xã Trung Sơn
12 Xã Tân Tiến
13 Xã Tứ Quận
14 Xã Đạo Viện
15 Xã Tân Long
16 Xã Thắng Quân
17 Xã Kim Quan
18 Xã Lang Quán
19 Xã Phú Thịnh
20 Xã Công Đa
21 Xã Trung Môn
22 Xã Chân Sơn
23 Xã Thái Bình
24 Xã Kim Phú
25 Xã Tiến Bộ
26 Xã Mỹ Bằng
27 Xã Phú Lâm
28 Xã Hoàng Khai
29 Xã Nhữ Hán
30 Xã Nhữ Khê
31 Xã Đội Bình