Huyện Yên Lập có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Lập có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Lập là một Huyện trực thuộc Tỉnh Phú Thọ. Huyện Yên Lập có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Lập
2 Xã Mỹ Lung
3 Xã Mỹ Lương
4 Xã Lương Sơn
5 Xã Xuân An
6 Xã Xuân Viên
7 Xã Xuân Thủy
8 Xã Trung Sơn
9 Xã Hưng Long
10 Xã Nga Hoàng
11 Xã Đồng Lạc
12 Xã Thượng Long
13 Xã Đồng Thịnh
14 Xã Phúc Khánh
15 Xã Minh Hòa
16 Xã Ngọc Lập
17 Xã Ngọc Đồng