Huyện Yên Lạc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Lạc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Yên Lạc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện Yên Lạc có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Lạc
2 Xã Đồng Cương
3 Xã Đồng Văn
4 Xã Bình Định
5 Xã Trung Nguyên
6 Xã Tề Lỗ
7 Xã Tam Hồng
8 Xã Yên Đồng
9 Xã Văn Tiến
10 Xã Nguyệt Đức
11 Xã Yên Phương
12 Xã Hồng Phương
13 Xã Trung Kiên
14 Xã Liên Châu
15 Xã Đại Tự
16 Xã Hồng Châu
17 Xã Trung Hà