Huyện Văn Lâm có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Văn Lâm có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Văn Lâm là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hưng Yên. Huyện Văn Lâm có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Như Quỳnh
2 Xã Lạc Đạo
3 Xã Chỉ Đạo
4 Xã Đại Đồng
5 Xã Việt Hưng
6 Xã Tân Quang
7 Xã Đình Dù
8 Xã Minh Hải
9 Xã Lương Tài
10 Xã Trưng Trắc
11 Xã Lạc Hồng