Huyện Tuần Giáo có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tuần Giáo có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tuần Giáo là một Huyện trực thuộc Tỉnh Điện Biên. Huyện Tuần Giáo có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tuần Giáo
2 Xã Phình Sáng
3 Xã Rạng Đông
4 Xã Mùn Chung
5 Xã Nà Tòng
6 Xã Ta Ma
7 Xã Mường Mùn
8 Xã Pú Xi
9 Xã Pú Nhung
10 Xã Quài Nưa
11 Xã Mường Thín
12 Xã Tỏa Tình
13 Xã Nà Sáy
14 Xã Mường Khong
15 Xã Quài Cang
16 Xã Quài Tở
17 Xã Chiềng Sinh
18 Xã Chiềng Đông
19 Xã Tênh Phông