Huyện Trùng Khánh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Trùng Khánh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Trùng Khánh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Cao Bằng. Huyện Trùng Khánh có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Trùng Khánh
2 Xã Ngọc Khê
3 Xã Ngọc Côn
4 Xã Phong Nậm
5 Xã Ngọc Chung
6 Xã Đình Phong
7 Xã Lăng Yên
8 Xã Đàm Thuỷ
9 Xã Khâm Thành
10 Xã Chí Viễn
11 Xã Lăng Hiếu
12 Xã Phong Châu
13 Xã Đình Minh
14 Xã Cảnh Tiên
15 Xã Trung Phúc
16 Xã Cao Thăng
17 Xã Đức Hồng
18 Xã Thông Hoè
19 Xã Thân Giáp
20 Xã Đoài Côn