Huyện Trấn Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Trấn Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Trấn Yên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Yên Bái. Huyện Trấn Yên có 22 đơn vị hành chính, bao gồm 21 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cổ Phúc
2 Xã Tân Đồng
3 Xã Báo Đáp
4 Xã Đào Thịnh
5 Xã Việt Thành
6 Xã Hòa Cuông
7 Xã Minh Quán
8 Xã Quy Mông
9 Xã Cường Thịnh
10 Xã Kiên Thành
11 Xã Nga Quán
12 Xã Y Can
13 Xã Minh Tiến
14 Xã Lương Thịnh
15 Xã Bảo Hưng
16 Xã Việt Cường
17 Xã Minh Quân
18 Xã Hồng Ca
19 Xã Hưng Thịnh
20 Xã Hưng Khánh
21 Xã Việt Hồng
22 Xã Vân Hội