Huyện Trà Lĩnh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Trà Lĩnh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Trà Lĩnh là một Huyện trực thuộc Tỉnh Cao Bằng. Huyện Trà Lĩnh có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hùng Quốc
2 Xã Cô Mười
3 Xã Tri Phương
4 Xã Quang Hán
5 Xã Quang Vinh
6 Xã Xuân Nội
7 Xã Quang Trung
8 Xã Lưu Ngọc
9 Xã Cao Chương
10 Xã Quốc Toản