Huyện Thông Nông có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thông Nông có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thông Nông là một Huyện trực thuộc Tỉnh Cao Bằng. Huyện Thông Nông có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thông Nông
2 Xã Cần Yên
3 Xã Cần Nông
4 Xã Vị Quang
5 Xã Lương Thông
6 Xã Đa Thông
7 Xã Ngọc Động
8 Xã Yên Sơn
9 Xã Lương Can
10 Xã Thanh Long
11 Xã Bình Lãng