Huyện Thanh Liêm có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thanh Liêm có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thanh Liêm là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Nam. Huyện Thanh Liêm có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Kiện Khê
2 Xã Liêm Phong
3 Xã Thanh Hà
4 Xã Liêm Cần
5 Xã Thanh Bình
6 Xã Liêm Thuận
7 Xã Thanh Thủy
8 Xã Thanh Phong
9 Xã Thanh Lưu
10 Xã Thanh Tân
11 Xã Liêm Túc
12 Xã Liêm Sơn
13 Xã Thanh Hương
14 Xã Thanh Nghị
15 Xã Thanh Tâm
16 Xã Thanh Nguyên
17 Xã Thanh Hải