Huyện Tam Dương có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tam Dương có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tam Dương là một Huyện trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện Tam Dương có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hợp Hòa
2 Xã Hoàng Hoa
3 Xã Đồng Tĩnh
4 Xã Kim Long
5 Xã Hướng Đạo
6 Xã Đạo Tú
7 Xã An Hòa
8 Xã Thanh Vân
9 Xã Duy Phiên
10 Xã Hoàng Đan
11 Xã Hoàng Lâu
12 Xã Vân Hội
13 Xã Hợp Thịnh