Huyện Tam Đảo có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tam Đảo có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tam Đảo là một Huyện trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện Tam Đảo có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tam Đảo
2 Xã Hợp Châu
3 Xã Đạo Trù
4 Xã Yên Dương
5 Xã Bồ Lý
6 Xã Đại Đình
7 Xã Tam Quan
8 Xã Hồ Sơn
9 Xã Minh Quang