Huyện Sơn Động có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sơn Động có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sơn Động là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Giang. Huyện Sơn Động có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 21 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn An Châu
2 Thị trấn Thị trấn Thanh Sơn
3 Xã Thạch Sơn
4 Xã Vân Sơn
5 Xã Hữu Sản
6 Xã Quế Sơn
7 Xã Phúc Thắng
8 Xã Chiên Sơn
9 Xã Giáo Liêm
10 Xã Vĩnh Khương
11 Xã Cẩm Đàn
12 Xã An Lạc
13 Xã An Lập
14 Xã Yên Định
15 Xã Lệ Viễn
16 Xã An Châu
17 Xã An Bá
18 Xã Tuấn Đạo
19 Xã Dương Hưu
20 Xã Bồng Am
21 Xã Long Sơn
22 Xã Tuấn Mậu
23 Xã Thanh Luận