Huyện Quốc Oai có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quốc Oai có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quốc Oai là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Quốc Oai có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Đông Xuân
2 Thị trấn Thị trấn Quốc Oai
3 Xã Sài Sơn
4 Xã Phượng Cách
5 Xã Yên Sơn
6 Xã Ngọc Liệp
7 Xã Ngọc Mỹ
8 Xã Liệp Tuyết
9 Xã Thạch Thán
10 Xã Đồng Quang
11 Xã Phú Cát
12 Xã Tuyết Nghĩa
13 Xã Nghĩa Hương
14 Xã Cộng Hòa
15 Xã Tân Phú
16 Xã Đại Thành
17 Xã Phú Mãn
18 Xã Cấn Hữu
19 Xã Tân Hòa
20 Xã Hòa Thạch
21 Xã Đông Yên