Huyện Quan Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quan Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quan Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Quan Sơn có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Quan Sơn
2 Xã Trung Xuân
3 Xã Trung Thượng
4 Xã Trung Tiến
5 Xã Trung Hạ
6 Xã Sơn Hà
7 Xã Tam Thanh
8 Xã Sơn Thủy
9 Xã Na Mèo
10 Xã Sơn Lư
11 Xã Tam Lư
12 Xã Sơn Điện
13 Xã Mường Mìn