Huyện Ngọc Lặc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ngọc Lặc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ngọc Lặc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Ngọc Lặc có 22 đơn vị hành chính, bao gồm 21 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị Trấn Ngọc Lặc
2 Xã Lam Sơn
3 Xã Mỹ Tân
4 Xã Thúy Sơn
5 Xã Thạch Lập
6 Xã Vân Âm
7 Xã Cao Ngọc
8 Xã Ngọc Khê
9 Xã Quang Trung
10 Xã Đồng Thịnh
11 Xã Ngọc Liên
12 Xã Ngọc Sơn
13 Xã Lộc Thịnh
14 Xã Cao Thịnh
15 Xã Ngọc Trung
16 Xã Phùng Giáo
17 Xã Phùng Minh
18 Xã Phúc Thịnh
19 Xã Nguyệt Ấn
20 Xã Kiên Thọ
21 Xã Minh Tiến
22 Xã Minh Sơn