Huyện Nam Sách có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nam Sách có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nam Sách là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Huyện Nam Sách có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Nam Sách
2 Xã Nam Hưng
3 Xã Nam Tân
4 Xã Hợp Tiến
5 Xã Hiệp Cát
6 Xã Thanh Quang
7 Xã Quốc Tuấn
8 Xã Nam Chính
9 Xã An Bình
10 Xã Nam Trung
11 Xã An Sơn
12 Xã Cộng Hòa
13 Xã Thái Tân
14 Xã An Lâm
15 Xã Phú Điền
16 Xã Nam Hồng
17 Xã Hồng Phong
18 Xã Đồng Lạc
19 Xã Minh Tân