Huyện Nà Hang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nà Hang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nà Hang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tuyên Quang. Huyện Nà Hang có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Nà Hang
2 Xã Sinh Long
3 Xã Thượng Giáp
4 Xã Thượng Nông
5 Xã Côn Lôn
6 Xã Yên Hoa
7 Xã Hồng Thái
8 Xã Đà Vị
9 Xã Khau Tinh
10 Xã Sơn Phú
11 Xã Năng Khả
12 Xã Thanh Tương