Huyện Lương Tài có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lương Tài có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lương Tài là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Huyện Lương Tài có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thứa
2 Xã An Thịnh
3 Xã Trung Kênh
4 Xã Phú Hòa
5 Xã Mỹ Hương
6 Xã Tân Lãng
7 Xã Quảng Phú
8 Xã Trừng Xá
9 Xã Lai Hạ
10 Xã Trung Chính
11 Xã Minh Tân
12 Xã Bình Định
13 Xã Phú Lương
14 Xã Lâm Thao