Huyện Lộc Bình có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lộc Bình có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lộc Bình là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lạng Sơn. Huyện Lộc Bình có 29 đơn vị hành chính, bao gồm 27 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Na Dương
2 Thị trấn Thị trấn Lộc Bình
3 Xã Mẫu Sơn
4 Xã Bằng Khánh
5 Xã Xuân Lễ
6 Xã Yên Khoái
7 Xã Xuân Mãn
8 Xã Tú Mịch
9 Xã Hữu Khánh
10 Xã Đồng Bục
11 Xã Vân Mộng
12 Xã Tam Gia
13 Xã Tú Đoạn
14 Xã Khuất Xá
15 Xã Như Khuê
16 Xã Lục Thôn
17 Xã Tĩnh Bắc
18 Xã Xuân Tình
19 Xã Hiệp Hạ
20 Xã Nhượng Bạn
21 Xã Quan Bản
22 Xã Sàn Viên
23 Xã Đông Quan
24 Xã Minh Phát
25 Xã Hữu Lân
26 Xã Lợi Bác
27 Xã Nam Quan
28 Xã Xuân Dương
29 Xã Ái Quốc