Huyện Lập Thạch có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lập Thạch có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lập Thạch là một Huyện trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện Lập Thạch có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Lập Thạch
2 Xã Quang Sơn
3 Xã Ngọc Mỹ
4 Xã Hợp Lý
5 Xã Bắc Bình
6 Xã Thái Hòa
7 Thị trấn Thị trấn Hoa Sơn
8 Xã Liễn Sơn
9 Xã Xuân Hòa
10 Xã Vân Trục
11 Xã Liên Hòa
12 Xã Tử Du
13 Xã Bàn Giản
14 Xã Xuân Lôi
15 Xã Đồng Ích
16 Xã Tiên Lữ
17 Xã Văn Quán
18 Xã Đình Chu
19 Xã Triệu Đề
20 Xã Sơn Đông