Huyện Lạng Giang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lạng Giang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lạng Giang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Giang. Huyện Lạng Giang có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 21 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Kép
2 Thị trấn Thị trấn Vôi
3 Xã Nghĩa Hòa
4 Xã Nghĩa Hưng
5 Xã Quang Thịnh
6 Xã Hương Sơn
7 Xã Đào Mỹ
8 Xã Tiên Lục
9 Xã An Hà
10 Xã Tân Thịnh
11 Xã Mỹ Hà
12 Xã Hương Lạc
13 Xã Dương Đức
14 Xã Tân Thanh
15 Xã Yên Mỹ
16 Xã Tân Hưng
17 Xã Mỹ Thái
18 Xã Phi Mô
19 Xã Xương Lâm
20 Xã Xuân Hương
21 Xã Tân Dĩnh
22 Xã Đại Lâm
23 Xã Thái Đào