Huyện Lạc Thủy có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lạc Thủy có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lạc Thủy là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Huyện Lạc Thủy có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thanh Hà
2 Xã Thanh Nông
3 Thị trấn Thị trấn Chi Nê
4 Xã Phú Lão
5 Xã Phú Thành
6 Xã Cố Nghĩa
7 Xã Hưng Thi
8 Xã Lạc Long
9 Xã Liên Hòa
10 Xã Khoan Dụ
11 Xã Đồng Môn
12 Xã Đồng Tâm
13 Xã Yên Bồng
14 Xã An Lạc
15 Xã An Bình