Huyện Kiến Thuỵ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kiến Thuỵ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kiến Thuỵ là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện Kiến Thuỵ có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Núi Đối
2 Xã Đông Phương
3 Xã Thuận Thiên
4 Xã Hữu Bằng
5 Xã Đại Đồng
6 Xã Ngũ Phúc
7 Xã Kiến Quốc
8 Xã Du Lễ
9 Xã Thuỵ Hương
10 Xã Thanh Sơn
11 Xã Minh Tân
12 Xã Đại Hà
13 Xã Ngũ Đoan
14 Xã Tân Phong
15 Xã Tân Trào
16 Xã Đoàn Xá
17 Xã Tú Sơn
18 Xã Đại Hợp