Huyện Hiệp Hòa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hiệp Hòa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hiệp Hòa là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Giang. Huyện Hiệp Hòa có 26 đơn vị hành chính, bao gồm 25 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thắng
2 Xã Đồng Tân
3 Xã Thanh Vân
4 Xã Hoàng Lương
5 Xã Hoàng Vân
6 Xã Hoàng Thanh
7 Xã Hoàng An
8 Xã Ngọc Sơn
9 Xã Thái Sơn
10 Xã Hòa Sơn
11 Xã Đức Thắng
12 Xã Quang Minh
13 Xã Lương Phong
14 Xã Hùng Sơn
15 Xã Đại Thành
16 Xã Thường Thắng
17 Xã Hợp Thịnh
18 Xã Danh Thắng
19 Xã Mai Trung
20 Xã Đoan Bái
21 Xã Bắc Lý
22 Xã Xuân Cẩm
23 Xã Hương Lâm
24 Xã Đông Lỗ
25 Xã Châu Minh
26 Xã Mai Đình