Huyện Hải Hà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hải Hà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hải Hà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Huyện Hải Hà có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Quảng Hà
2 Xã Quảng Đức
3 Xã Quảng Sơn
4 Xã Quảng Thành
5 Xã Quảng Thắng
6 Xã Quảng Thịnh
7 Xã Quảng Minh
8 Xã Quảng Chính
9 Xã Quảng Long
10 Xã Đường Hoa
11 Xã Quảng Phong
12 Xã Quảng Trung
13 Xã Phú Hải
14 Xã Quảng Điền
15 Xã Tiến Tới
16 Xã Cái Chiên