Huyện Hạ Lang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hạ Lang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hạ Lang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Cao Bằng. Huyện Hạ Lang có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Minh Long
2 Xã Lý Quốc
3 Xã Thắng Lợi
4 Xã Đồng Loan
5 Xã Đức Quang
6 Xã Kim Loan
7 Xã Quang Long
8 Xã An Lạc
9 Thị trấn Thị trấn Thanh Nhật
10 Xã Vinh Quý
11 Xã Việt Chu
12 Xã Cô Ngân
13 Xã Thái Đức
14 Xã Thị Hoa