Huyện Giao Thủy có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Giao Thủy có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Giao Thủy là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nam Định. Huyện Giao Thủy có 22 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ngô Đồng
2 Thị trấn Thị trấn Quất Lâm
3 Xã Giao Hương
4 Xã Hồng Thuận
5 Xã Giao Thiện
6 Xã Giao Thanh
7 Xã Hoành Sơn
8 Xã Bình Hòa
9 Xã Giao Tiến
10 Xã Giao Hà
11 Xã Giao Nhân
12 Xã Giao An
13 Xã Giao Lạc
14 Xã Giao Châu
15 Xã Giao Tân
16 Xã Giao Yến
17 Xã Giao Xuân
18 Xã Giao Thịnh
19 Xã Giao Hải
20 Xã Bạch Long
21 Xã Giao Long
22 Xã Giao Phong