Huyện Gia Bình có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Gia Bình có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Gia Bình là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Huyện Gia Bình có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Gia Bình
2 Xã Vạn Ninh
3 Xã Thái Bảo
4 Xã Giang Sơn
5 Xã Cao Đức
6 Xã Đại Lai
7 Xã Song Giang
8 Xã Bình Dương
9 Xã Lãng Ngâm
10 Xã Nhân Thắng
11 Xã Xuân Lai
12 Xã Đông Cứu
13 Xã Đại Bái
14 Xã Quỳnh Phú