Huyện Cô Tô có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cô Tô có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cô Tô là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Huyện Cô Tô có 3 đơn vị hành chính, bao gồm 2 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cô Tô
2 Xã Đồng Tiến
3 Xã Thanh Lân