Huyện Cẩm Giàng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cẩm Giàng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Cẩm Giàng là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Huyện Cẩm Giàng có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cẩm Giàng
2 Thị trấn Thị trấn Lai Cách
3 Xã Cẩm Hưng
4 Xã Cẩm Hoàng
5 Xã Cẩm Văn
6 Xã Ngọc Liên
7 Xã Thạch Lỗi
8 Xã Cẩm Vũ
9 Xã Đức Chính
10 Xã Cẩm Sơn
11 Xã Cẩm Định
12 Xã Kim Giang
13 Xã Lương Điền
14 Xã Cao An
15 Xã Tân Trường
16 Xã Cẩm Phúc
17 Xã Cẩm Điền
18 Xã Cẩm Đông
19 Xã Cẩm Đoài