Huyện Bình Lục có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bình Lục có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bình Lục là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Nam. Huyện Bình Lục có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bình Mỹ
2 Xã Bình Nghĩa
3 Xã Tràng An
4 Xã Đồng Du
5 Xã Ngọc Lũ
6 Xã Hưng Công
7 Xã Đồn Xá
8 Xã An Ninh
9 Xã Bồ Đề
10 Xã Bối Cầu
11 Xã An Mỹ
12 Xã An Nội
13 Xã Vũ Bản
14 Xã Trung Lương
15 Xã Mỹ Thọ
16 Xã An Đổ
17 Xã La Sơn
18 Xã Tiêu Động
19 Xã An Lão