Huyện Bình Liêu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bình Liêu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bình Liêu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Huyện Bình Liêu có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bình Liêu
2 Xã Hoành Mô
3 Xã Đồng Tâm
4 Xã Đồng Văn
5 Xã Tình Húc
6 Xã Vô Ngại
7 Xã Lục Hồn
8 Xã Húc Động