Huyện Bạch Thông có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bạch Thông có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bạch Thông là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Kạn. Huyện Bạch Thông có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phủ Thông
2 Xã Phương Linh
3 Xã Vi Hương
4 Xã Sĩ Bình
5 Xã Vũ Muộn
6 Xã Đôn Phong
7 Xã Tú Trĩ
8 Xã Lục Bình
9 Xã Tân Tiến
10 Xã Quân Bình
11 Xã Nguyên Phúc
12 Xã Cao Sơn
13 Xã Hà Vị
14 Xã Cẩm Giàng
15 Xã Mỹ Thanh
16 Xã Dương Phong
17 Xã Quang Thuận