Huyện Bắc Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bắc Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bắc Yên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Sơn La. Huyện Bắc Yên có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bắc Yên
2 Xã Phiêng Ban
3 Xã Hang Chú
4 Xã Xín Vàng
5 Xã Tà Xùa
6 Xã Háng Đồng
7 Xã Bắc Ngà
8 Xã Làng Chếu
9 Xã Chim Vàn
10 Xã Mường Khoa
11 Xã Song Pe
12 Xã Hồng Ngài
13 Xã Tạ Khoa
14 Xã Hua Nhàn
15 Xã Phiêng Kôn
16 Xã Chiềng Sại