Huyện Ba Chẽ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ba Chẽ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ba Chẽ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Huyện Ba Chẽ có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ba Chẽ
2 Xã Thanh Sơn
3 Xã Thanh Lâm
4 Xã Đạp Thanh
5 Xã Nam Sơn
6 Xã Lương Mông
7 Xã Đồn Đạc
8 Xã Minh Cầm