Huyện An Dương có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện An Dương có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện An Dương là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện An Dương có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn An Dương
2 Xã Lê Thiện
3 Xã Đại Bản
4 Xã An Hoà
5 Xã Hồng Phong
6 Xã Tân Tiến
7 Xã An Hưng
8 Xã An Hồng
9 Xã Bắc Sơn
10 Xã Nam Sơn
11 Xã Lê Lợi
12 Xã Đặng Cương
13 Xã Đồng Thái
14 Xã Quốc Tuấn
15 Xã An Đồng
16 Xã Hồng Thái